• Desktop Organizer Office Storage

Bigso Box of Sweden

Since the start in 1962, Bigso has produced storage products made from recycled fibreboard. The emphasis was in the beginning on products that were tucked away in closets and attics. Fibreboard was seen as an economical solution for a range of storage need both homes and the industry.

Today, more than 50 years later, Bigso's products have become a major decorative feature in the homes and offices in all parts of the world. High flexibility within the production gives us the possibility to follow trends in the marketplace and to develop new products. Tradeshows play an important role in the communication with our customers. We exhibit in Paris, Frankfurt and Chicago. Export markets account for over 75%.

Our commitment to sustainability

Sustainability is integrated into our strategy and operations at all levels, and is key to maintaining success in the long term. We apply a product life-cycle approach to manage our environmental impacts, and using renewable, recycled, and recyclable materials is a cornerstone of our strategy. Energy management involves planning, defined actions, measuring progress, and continuous improvement. Increased energy efficiency lowers both our carbon footprint and costs, and that just makes plain sense to us.
1962, när Bigso startade sin tillverkning av förvaringsprodukter i returpapp, var det i huvudsak artiklar som skulle förvaras i garderober eller gömmas undan på vinden som efterfrågades. Returpapp sågs som en ekonomisk lösning för en rad förvaringsbehov i hemmen och industrin.

Idag, mer än 50 år senare, har Bigsos produkter avancerat från mörka förråd och undangömda platser till en del av vår vardag i både ungdoms-, kontors- och finrum. Hög flexibilitet ger oss möjlighet att följa trender färgmässigt och att snabbt utveckla nya produkter. Vi lägger stort fokus på produktutveckling för att hela tiden vara intressant för våra kunder. Mässor är ett viktigt instrument i vår kommunikation till kunderna. Vi ställer årligen ut i Paris, Frankfurt och Chicago. Exportandelen är idag över 75%.

Vårt engagemang för hållbar utveckling

Hållbarhet är integrerad i vår strategi och verksamhet på alla nivåer, och är nyckeln till att upprätthålla framgång på lång sikt. Vi tillämpar en produktlivscykelstrategi för att hantera vår miljöpåverkan och att använda förnyelsebar, återvunnet, och återvinningsbara material är en hörnsten i vår strategi. Energihushållning innebär planering, definierade åtgärder, mätning av utvecklingen och ständiga förbättringar. Ökad energieffektivitet sänker både vår klimatpåverkan och kostnader.